ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

(УГОДА КОРИСТУВАЧА)

м. Київ «26» жовтня 2018р.

Громадська організація «СТУДЕНА» (далі по тексту – ГО «СТУДЕНА»), в особі голови Мельниченко Анастасії Андріївни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та особа, що приєдналась до цього Договору шляхом подання ГО «СТУДЕНА» заяви про приєднання (далі по тексту – Користувач, разом пойменовані – Сторони) уклали цей Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (Угода користувача) (далі по тексту – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору ГО «СТУДЕНА» надає Користувачам користувацький доступ до інформаційної-телекомунікаційної системи онлайн продажів товарів та послуг «ВЕРВЕЧКА» (далі по тексту – Система). Умови користувацького доступу до Системи та її характеристика встановлюється цим Договором.

1.2. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст.634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до всіх його умов в цілому шляхом подання ГО «СТУДЕНА» Заяви про приєднання (далі по тексту – Заява) на веб-сайті за адресою http://vervechka.ua в порядку, передбаченому цим Договором, зразок Заяви наведений у Додатку №1 до Договору.

1.3. Користувачем є юридична особа або фізична особа-підприємець, які зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Луганської та Донецької областей за виключенням окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

1.4. ГО «СТУДЕНА» володіє всім обсягом майнових прав інтелектуальної власності на Систему.

1.5. ГО «СТУДЕНА» надає Користувачу виключно право користування Системою.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ

2.1. Система - це інформаційно-телекомунікаційна система в розумінні Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», мета якої є забезпечення автоматизації процесу здійснення господарських операцій суб’єктами підприємницької діяльності (принцип «продавець-реалізатор»), шляхом створення інформаційного майданчику у мережі Інтернет .

2.2. Система побудована за принципом «b2b» тобто, суб’єкти господарювання за допомогою програмних та апаратних модулів Системи можуть напряму укладати, змінювати або розривати правочини в письмовій (електронній) формі.

2.3. Система складається з застосунку для пристроїв мобільного зв’язку на базі iOS/Android та веб-сайту http://vervechka.ua. Обидві частини є автономними один від одної з можливістю використовувати їх окремо.

2.4. Системні вимоги:

2.4.1.1. Веб-сайт працює: Safari - остання стабільна версія на Mac OS; Internet Explorer - 11.0; Internet Explorer EDGE - 14.0; Chrome - остання стабільна версія; Firefox - остання стабільна версія; Opera - остання стабільна версія.

2.4.1.2 Мобільний додаток повноцінно працюватиме у наступних версіях платформи Android:

- 4.4.x «KitKat»;

- 5.0.х «Lollipop»;

- 5.1.х «Lollipop»;

- 6.0.х «Marshmallow»;

- 7.0.x «Nougat»

- 7.1.x «Nougat»

- 8.0.х «Oreo»

версіях платформи IOS:

- 9.х

- 10.х

- 11.х

3. УМОВИ ДОСТУПУ ДО СИСТЕМИ

3.1. Користувачем є суб’єкти господарської діяльності, які є виробниками продукції (Користувач групи 1) або її кінцевими реалізаторами (Користувач групи 2), зареєстровані та провадять свою діяльність на території Луганської та Донецької областей, за виключенням ОРДЛО.

3.2. Суб’єктам підприємницької діяльності (Користувачам), які зареєстровані та провадять свою діяльність на території Луганської та Донецької областей, за виключенням ОРДЛО, надається безкоштовний доступ до повного функціоналу Системи.

3.3. Користувач групи 1 бере гарантує що, продукція, яка вироблена ним є предметом цивільного обігу, відповідає нормативним вимогам безпеки, технічним умовам, державним стандартам якості тощо.

3.4. Користувач групи 2 гарантує що, товари, які придбані за допомогою Системи реалізовуватимуться лише на митній території України.

3.5. Користувачі груп 1 та 2 гарантують всебічне дотримання вимог законодавства України під час користування Системою.

3.6. Сторони дійшли згоди про те, що ГО «СТУДЕНА» має право використовувати факсимільне відтворення підпису голови ГО «СТУДЕНА» на Актах наданих послугах. Зразок факсимільного відтворення (відбитку) підпису голови ГО «СТУДЕНА», а також зразок відповідного аналогу його власноручного підпису наводяться нижче та визнаються Сторонами даного Договору:

3.6.1. Зразок власноручного підпису голови ГО «СТУДЕНА»:


3.7. Після отримання заяви Користувача про відключення від Системи ГО «СТУДЕНА» вирішує таке питання у строк до 5 (робочих) днів.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. ГО «СТУДЕНА», як володілець Системи має право:

4.1.1. Відключити Користувача від Системи у разі порушення ним умов цього Договору, законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України.

4.1.2. Відмовити у наданні доступу до Системи у разі, якщо Користувач не відповідає вимогам викладеним у розділі 3 цього Договору.

4.1.3. Проводити перевірку Користувачів на предмет відсутності ознак фіктивності у діяльності Користувача, відповідності Користувача вимогам цього Договору, законодавству України.

4.1.4. Отримувати документи (відповідно засвідчені копії), які підтверджують відповідність Користувача вимогам викладеним у розділі 3 цього Договору, у тому числі первинних господарських документів, установчих документів тощо.

4.1.5. Отримувати документи (відповідно засвідчені копії), які підтверджують відсутність ознак фіктивності у діяльності Користувача.

4.1.6. Блокувати операції у Системі, якщо буде виявлено порушення Користувачем положень цього Договору, законодавства України.

4.1.7. Отримувати первинні документи (відповідно засвідчені копії) від Користувачів під час проведення ними операцій у Системі з метою перевірки дотримання Користувачем вимог цього Договору, законодавства України.

4.1.8. Отримувати первинні документи (відповідно засвідчені копії) від Користувачів під час проведення ними операцій у Системі з метою перевірки реальності таких операцій.

4.1.9. Залучати для проведення вищезазначених дій кваліфікованих спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку, податкового права, економічної діяльності тощо.

4.1.10. Отримувати від Користувачів документи по його господарській діяльності у разі надходження запитів про надання таких документів від правоохоронних та контролюючих органів України.

4.1.11. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до даного Договору. Повідомлення про внесення змін та доповнень до Договору, а також змінена редакція Договору розміщуються в мережі Інтернет за адресою: http://vervechka.ua не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін у дію.

4.1.12. ГО «СТУДЕНА» залишає за собою виключне право без будь-яких зобов'язань перед Користувачем, змінювати або припиняти функціонування Системи або видаляти (тимчасово або остаточно) дані, надані Користувачем.

4.1.13. В разі отримання від третіх осіб повідомлень про порушення Користувачем прав інтелектуальної власності під час користування Системою, ГО «СТУДЕНА» має право самостійно видалити з Системи спірну інформацію.

4.1.14. Достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором.

4.2. ГО «СТУДЕНА», як володілець Системи зобов’язано:

4.2.1. Забезпечувати зберігання персональних даних та будь-якої інформації Користувачів, яка буде передана Користувачем ГО «СТУДЕНА» в рамках цього Договору.

4.2.2. Проводити перевірку Користувачів на предмет відповідності вимогам викладеним у розділі 3 цього Договору.

4.2.3. Проводити перевірку Користувачів на предмет наявності ознак фіктивності Користувача, реальності здійснення операцій, дотримання Користувачем вимог цього Договору, законодавства України тощо.

4.2.4. Повідомляти правоохоронні органи та контролюючі органи України про порушення Користувачем вимог законодавства України та вимог цього Договору.

4.2.5. Забезпечувати інформаційну безпеку Користувачів під час роботи з Системою.

4.3. Користувач має право:

4.3.1. Користуватись Системою відповідно до власних господарських інтересів.

4.3.2. Вимагати від ГО «СТУДЕНА» надійного зберігання власних персональних даних.

4.3.3. Вносити пропозиції по удосконаленню роботи Системи.

4.3.4. На базі Системи укладати, розривати та змінювати правочини.

4.3.5. На надійне зберігання від несанкціонованого доступу даних про операції проведені у Системі.

4.4. Користувач зобов’язаний:

4.4.1. Користуватись системою відповідно до умов цього Договору.

4.4.2. Повідомляти ГО «СТУДЕНА» про випадки порушення цього Договору з боку інших Користувачів.

4.4.3. Надавати ГО «СТУДЕНА» інформацію та підтверджуючі її документи (відповідно засвідчені копії) з метою реалізації ГО «СТУДЕНА» своїх прав передбачених п.4.1 цього Договору.

4.4.4. Без отримання попереднього письмового дозволу ГО «СТУДЕНА» не поширювати інформацію, розміщену у Системі або програми Системи, цілком або частинами. Поширення інформації або програм Системи, цілком або частинами, без письмового і попереднього дозволу ГО «СТУДЕНА» є порушенням авторських прав ГО «СТУДЕНА».

4.4.5. Без отримання попереднього письмового дозволу ГО «СТУДЕНА» не передавати свої права та обов'язки за цим Договором, в тому числі не передавати особистий пароль доступу до захищених розділів Системи третім особам.

4.4.6. Неухильно дотримуватись вимог законодавства України, у тому числі вимог закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

4.5. При роботі у Системі Користувачу забороняється:

4.5.1. Розміщення, відправка, передача або будь-які інші способи публікації інформації і матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть та/або дискримінацію будь-яких осіб, заклики до повалення влади, посягання на державний суверенітет України тощо;

4.5.2. Видача себе за іншу фізичну або юридичну особу, або представника фізичної чи юридичної особи без достатніх на те прав і повноважень, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів, щодо яких у Системі розміщується інформація;

4.5.3. Копіювання, розсилка, публікація або використання іншим чином інформації та/або результатів інтелектуальної діяльності розміщених у Системі, без письмового дозволу ГО «СТУДЕНА»;

4.5.4. Розміщення, відправка, передача або будь-який інший спосіб публікації у Системі інформації та матеріалів про товари і послуги, які Користувач не має права пропонувати до продажу, рекламувати або робити доступною згідно із законом;

4.5.5. Розміщення, відправка, передача або будь-який інший спосіб публікації інформації і матеріалів, які порушують будь-який охоронюваний законом патент на винахід, корисну модель, або промисловий зразок, товарний знак, комерційну таємницю, копірайт або інші права інтелектуальної власності та/або авторські та суміжні права третіх осіб;

4.5.6. Порушення законодавства України або норм міжнародного права.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

5.1. Усі спори по цьому Договору вирішуються шляхом переговорів, а якщо це неможливо - у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним у Системі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ:

7.1. При настанні виняткових погодних умов або стихійних явищ природного характеру (землетруси, повені, урагани, торнадо, буреломи, снігові замети, ожеледь, град, руйнування в результаті блискавки, заморозки, пожежі, посухи, просідання або зміщення ґрунтів і т.п.), лих техногенного та антропогенного походження (аварії, вибухи, пожежі, хімічне або радіаційне забруднення територій і т.п.), обставин соціального, політичного і міжнародного походження (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, ворожі атаки, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, революції, повстання, обмеження комендантської години, експропріації, примусові вилучення , захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації або хвилювання, протиправні дії третіх осіб, тривалі перерви в роботі транспорту, епідемії, страйки, бойкоти, блокади і т.п.), які є надзвичайними, непередбачуваними, якщо це спричинено невідворотними і непереборними обставинами, наслідком яких є неможливість протягом певного часу частково або в повній мірі виконання зобов'язань за цим Договором , Сторони звільняються від відповідальності за невиконання тих своїх зобов'язань, виконання яких стало неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин (за винятком зобов'язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин), відповідно до часу дії форс-мажорних обставин, при цьому, термін виконання всіх зобов'язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Після припинення дії форс-мажорних обставин, всі перенесені зобов'язання підлягають виконанню в порядку, передбаченому цим Договором з урахуванням пропорційності продовження моменту їх виконання на період дії форс-мажорних обставин.

7.2. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана без необґрунтованих затримок повідомити у письмовій формі іншу Сторону про їх настання або припинення. Факти, викладені в повідомленні про настання форс-мажорних обставин, підлягають підтвердженню Торгово-промисловою палатою України, сертифікат якої, після його отримання, але не пізніше 20 календарного дня з дати отримання відповідного повідомлення про настання форс-мажорних обставин, також направляється Стороною, для якої наступили форс-мажорні обставини, іншій Стороні.

7.3. У разі якщо форс-мажорні обставини тривають понад шістдесят календарних днів, Сторони можуть виступити з ініціативою про розірвання Договору.

7.4. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННІ ЗМІН ДО УМОВ ДОГОВОРУ:

8.1. ГО «СТУДЕНА» вправі в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення інформації про зміни в порядку, передбаченому п. 4.1.11 Договору.

8.2. Зміни до Договору розміщуються на веб-сайті за адресою http://vervechka.uaта набувають чинності з наступного дня після спливу 10 (десяти) календарних днів з дати оприлюднення ГО «СТУДЕНА» інформації про ці зміни, або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації, але не раніше 5 робочих днів з дати оприлюднення такої інформації.

8.3. Користувач зобов'язаний не рідше одного разу в 4 (чотири) робочі дні ознайомлюватись із інформацією, оприлюдненою ГО «СТУДЕНА» у порядку, передбаченому п.4.1.11 цього Договору.

8.4. ГО «СТУДЕНА» не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку та в строки, установлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Користувачем.

8.5. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

8.6. Якщо Користувач Системи не згоден із внесеними змінами та доповненнями, він зобов’язаний припинити використання Системи. Фактичне використання Користувачем Системи означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, в тому числі внесеними в нього змінами, незалежно від часу початку використання Системи

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

9.1. Даний договір укладається безстроково на весь період з моменту реєстрації Користувача у Системі до моменту подання ним заяви про відключення від Системи.

9.2. Підписуючи даний Договір Користувач надає свою безумовну згоду з усіма умовами Договору.

9.3. Будь-які скарги, заяви та побажання удосконалення роботи Системи Користувач направляє письмово на електронну адресу ГО «СТУДЕНА» [email protected]

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

10.1. ГО «СТУДЕНА»

Громадська організація «Студена»

03190, м. Київ, вул. Саратовська, буд. 14/9, кв. 26

п/р 26002052762775 в ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 300711, код ЄДРПОУ 40052288